Get Adobe Flash player

ข้าราชการครู

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง/

วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

1.

นายพงษ์ศักดิ์  สาลีกงชัย

ผู้อำนวยการ/คศ.3

 

 

2.

นางสาวละออง  มีทรัพย์

ครู/คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ

3.

นายธเนศร์  เจริญเนือง

ครู/คศ.2 ค.บ. พลศึกษา

4.

 

นางสาวเบญจมาภรณ์ กลิ่นพูน

ครู/คศ.3

ศษ.ม.

ภาษาไทย

5.

 

นายขวัญชัย  สุขอยู่

ครู/คศ.2

ค.บ.

วิทยาศาสตร์

6.

 

นางสาวเบญจวรรณ  สุขสี

ครู/คศ.1

ค.บ.

ดนตรี

7.

 

นางสาวสุกฤตา    สมอ่วม

ครู/คศ.2

  ค.บ.

ปฐมวัย

8.

 

นางสาวกรรณิการ์  ศรีทอง

ครู/คศ.1

วท.บ

ป.บัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

9.

นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน

ครู/คศ.2

วท.บ.

ศษ.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การบริหารการศึกษา

 10.  

 นางสาวสุรีวรรณ  จันทร์ศิริ

ครู/คศ.1

ค.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 

 11.  

 นางสาวยุพเยาว์  บุญโต

 ครู/คศ.1

กศ.บ. 

การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 12.  

นางสาวศิวพร  บุญแท้ 

 ครู/คศ.1

ศษ.บ. 

 คณิตศาสตร์

 13.

 นางสาวศิริกุล  มาจุฬา

ครู/คศ.1 

ค.บ. 

การศึกษาปฐมวัย 

 14.

นางพชร  สมพันธุ์ 

 ครู/คศ.2 

 

ค.บ. 

การศึกษาปฐมวัย 

 15.  

นายปัณณวัฒน์  โกลากุล 

 ครู/คศ.1

 

กศ.บ. 

การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 16. นางสาวสุรัชดา  ชื่นชมน้อย

 ครูผู้ช่วย 

กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
 17.

นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ

 ครูผู้ช่วย 

 

ค.บ. 

ภาษาไทย

 18.

นางสาวเบญจพร  สวนเพชร

 ครูผู้ช่วย 

 

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

 19.

นางสาวนภาพรรณ ปิ่นทอง

 ครูผู้ช่วย 

 

ค.บ.

พลศึกษา

 20.

นางสาวศรีอาภา  ยอดโมรา

 ครู/คศ.1

 

ค.บ.

ศิลปศึกษา

 21.

นางสาวปัทมาพร  สุขศรี

 ครู/คศ.2

 

ค.บ.

 ศษ.ม.

การศึกษาปฐมวัย

การบริหารการศึกษา

 22.

 นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง
ครูผู้ช่วย   ศษ.บ.  พลศึกษา
 23.  นางสาวจีรนันทร์  พิริยสถิต ครูผู้ช่วย   ศษ.บ.  ภาษาไทย
 24.  นางสาวเมธาวี  เสือสง่า ครูผู้ช่วย   ค.บ.  ภาษาไทย
 25.  นางสาวจีรนันท์  เกตุงาม ครูผู้ช่วย   ค.บ.  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
 26.  นางสาวนิศานาถ  เดชทองจันทร์ ครูผู้ช่วย   ค.บ.  ภาษาอังกฤษ
 27.  นางสาวธันย์กมล  หวลระทึก ครูผู้ช่วย   ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
28.   นายอำพล    จันทร์แจ้ง  ครูผู้ช่วย   ค.บ.  สังคมศึกษา
29.   นางสาวนภาพรรณ  เกิดพันธ์   ครูผู้ช่วย  ค.บ. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
30.   นางสาวนันท์ชพร   แสงคำ ครูผู้ช่วย   ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
31. ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑารัตน์   ภิญโญสิริพันธ์ุ ครูผู้ช่วย  ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
32. นางสาวเกศินี   มุ่งหมาย ครูผู้ช่วย  ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
33  นางสาวอารยา วาสุ ครูผู้ช่วย ศษ.บ ภาษาไทย
34  นางสาวขนิษฐา  คล่องดี ครููผู้ช่วย ค.บ. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

34  นางสาวกรนันท์  กลิ่นสละ ครูู/คศ.2

ค.บ. 

ค.ม.

 

คณิตศาสตร์

 คณิตศาสตร์ศึกษา

 

 

 ลูกจ้างชั่วคราว

1.     นางสาวลินลดา สินอ่วม พี่เลี้ยงเด็กพิการ    
2. นางสาววิภา  วงษกรอบ ธุรการ วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
           
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school